MULTI-4 (ANAPLASMA + EHRILICHIA + LEISHMANIA + CHW)